Założenia doktrynalne

Biblijne prawdy wiary wyznawane przez członków społeczności Centralnego Kościoła Pełnej Ewangelii w Warszawie:

  1. Biblia – Słowo Boże Starego i Nowego Przymierza, składająca się z 66 ksiąg kanonicznych (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, zakończonym i wystarczającym do poznania Prawdy objawieniem Bożym. Jest ona wyłączną i jedyną nieomylną normą wiary i życia chrześcijańskiego. Zapisany w oryginale tekst Pisma Świętego jest w pełni natchniony przez Ducha Świętego.

  2. Istnieje tylko jeden Bóg, który jest Osobą i Duchem, i został objawiony człowiekowi jako Ojciec i Syn i Duch Święty.

  3. Jezus Chrystus, Syn Boży, został poczęty z Ducha Świętego, a narodził się jako człowiek z Marii dziewicy, przeżył bezgrzeszne życie, umarł na krzyżu, aby odkupić ludzi, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca skąd panuje, powróci na ziemię, by sądzić wszystkich ludzi.

  4. Każdy człowiek rodzi się jako grzesznik, który niczym nie może zasłużyć na łaskę Boga i dlatego podlega Jego sądowi doczesnemu i wiecznemu.

  5. Grzesznik może być jedynie usprawiedliwiony tylko z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którego przyjmuje w następstwie osobistego aktu pokuty, jako osobistego Pana i Zbawiciela.

  6. Odpowiedzią Boga na decyzję nawróconej osoby jest nowe narodzenie, którego jedynym dawcą jest Duch Święty.

  7. Duch Święty prowadzi wierzącego do uświęcenia, chrztu w Duchu i udziela mu Swoich darów do pełniejszej relacji z Bogiem i do służby w Kościele (powszechne kapłaństwo).

  8. Nowy Testament uczy o Kościele Bożym jedynie w dwóch, następujących znaczeniach:

  • o jednym, niepodzielnym, powszechnym Kościele Jezusa Chrystusa – Jego Ciele, złożonym ze wszystkich odrodzonych przez Ducha Świętego chrześcijan.
  • o zborach, lokalnych zgromadzeniach (społecznościach) odrodzonych i ochrzczonych wierzących.


  9. Jezus Chrystus ustanowił dla Kościoła dwa obrzędy:

  • całkowite zanurzenie wierzących w wodzie, jako jedyny chrzest chrześcijański, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  • Wieczerzę Pańską (komunię) spożywaną przez wierzących pod postacią chleba i wina.

Możliwość komentowania jest wyłączona.