Blog

W drugiej części wersetu 4 w rozdziale 50 prorok Izajasz daje świadectwo o prowadzeniu w Bożej obecności.

W Biblii Warszawskiej przetłumaczono ten werset:
„Wszechmogący Pan …., każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą.”

W Biblii Gdańskiej  przetłumaczono ten werset:
„Panujący Pan …….. Budzi mię na każdy zaranek, pobudza uszy moje, abym słuchał tak jako uczący się pilnie.”

Dzisiaj dzieje się tak samo. Każdego dnia Panujący nad wszystkim Bóg przemawia, aby Ci którzy zawarli z Nim przymierze przez krew Jezusa Chrystusa mogli nakierować swoje uszy na Boże poselstwo. W konsekwencji, aby słyszeli i słuchali Jego Słowa jako Ci, którzy są Bożymi uczniami.

W tym miejscu, chociaż w części, chcielibyśmy się podzielić tym co na bieżąco Pan Jezus mówi do naszych duchowych uszu w społeczności chrześcijańskiej Centralny Kościół Pełnej Ewangelii w Warszawie.

27 grudnia 2014

Po swoim uwięzieniu apostoł Paweł przed królem Agryppą dał świadectwo ze swojego życia w wierze. W dziejach Apostolskich 26:17-18 czytamy, że w widzeniu w którym Jezus objawił siebie samego Pawłowi kiedy ten szedł do Damaszku, aby prześladować zbór Pański to Jezus dał Pawłowi polecenie jak ma wyglądać jego służba dla Chrystusa. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam. Jezus wysłał Pawła do ludu i do pogan, ale z obietnicą wybawienia. Z jakim działaniem został posłany Paweł ? Aby otworzyć ich (ludu i pogan) oczy. Ludzie w tym poganie mieli zobaczyć w Pawle i w jego służbie Chrystusa. W konsekwencji tego, że widzieli Chrystusa (czyli światłość Bożą) mogli odwrócić się od ciemności (grzechu) czyli od władzy szatana do władzy Boga.

Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 List Jana 3:8                                                          W dalszej kolejności  Paweł wyjaśnia: „aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę w Jezusa Chrystusa   współudziału z uświęconymi”.

Jak proste, ale jednocześnie jak  precyzyjne jest to polecenie. Wszystko zostało umieszczone we właściwej kolejności.                                                                                       Oczy ludzi muszą być nakierowane na Chrystusa. To, że ktoś widzi Chrystusa i ma świadomość swojego grzechu nie czyni go chrześcijaninem. Jeżeli widzisz światłość ( Chrystusa ) to musisz odwrócić się od ciemności (grzechu) do światłości ( Chrystusa), czyli od władzy szatana do władzy Boga. Chrześcijanin to nikt inny tylko ten kto żyje pod władzą Boga. Odpuszczenie grzechów jest konsekwencją tego, że widząc Chrystusa świadomie i konsekwentnie odwracamy się od ciemności do światłości, czyli od władzy szatana do władzy Boga.

W dzisiejszych czasach często spotykamy nauczania, w których te proste prawdy Słowa Bożego są przeinaczane.

3 stycznia 2013

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/December/Nepal-Christians-On-Top-of-the-World-Facing-Persecution/

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/December/Iranian-Converts-Bringing-Life-to-German-Church/

Dwie informacje o tym co dzieje się wokół nas. Raduję się niezmiernie widząc co nasz miłujący Bóg-Ojciec czyni w życiu tych sióstr i braci w Jezusie Chrystusie.

31 grudnia 2012

W Liście do Hebrajczyków napisano „Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.” 12:16 (BW)

Niedawno podczas grupy domowej spotkałem się ze zdaniem, że jest łatwiej dzieciom wybrać Chrystusa, jeżeli są wychowywane w chrześcijańskim domu. Poniekąd jest to prawda, ale nie do końca. Gdy przypatrzymy się Ezawowi to jego dom rodzinny można utożsamiać ze wzorowym domem chrześcijańskim. Ezaw był wnukiem Abrahama, a jego rodziców, czyli Izaaka i Rebekę w ponadnaturalnym prowadzeniu połączył razem Bóg.

Izaak i Rebeka byli rodzicami, którzy chodzili w realności Bożych obietnic. Bóg był w ich życiu i to błogosławieństwo widzieli nawet Filistyni pośród których mieszkali. Jednak mając tak przekonywujące świadectwo rodziców Ezaw poszedł inną drogą.

Kiedy patrzymy na błogosławieństwo Boże w życiu Izaaka to  trzeba je rozważać w dwóch aspektach. Pierwsze było błogosławieństwem Abrahama, które było tą niewidzialną Bożą obecnością Ducha Pańskiego w tej rodzinie.  Drugie było  błogosławieństwem materialnym, zaspokojeniem potrzeb, które wiązały się z Bożym powołaniem.  Niestety Ezaw jako swoje dziedzictwo przyjął to fizyczne błogosławieństwo wyrażone w materialnych dobrach, a zlekceważył to duchowe błogosławieństwo obecności Ducha Świętego w Bożym planie zbawienia.

Całkiem inaczej niż Jakub, który nastawiony był na otrzymanie tego duchowego dziedzictwa Izaaka, Rebeki, Abrahama i Sary. To właśnie jest zagrożeniem dla dzieci rodziców świadomie wierzących.  Są dzieci które wybierają tylko błogosławieństwo materialne po swoich rodzicach chrześcijańskich, a jednocześnie nie przyjmują prowadzenia Ducha Świętego.

Czy rodzice mogą tego uniknąć?
Wiara jest osobistą odpowiedzią na obecność Ducha Świętego i ONA nie podlega dziedziczeniu.  Ale rodzice mają ten wielki przywilej i obowiązek prowadzenia dzieci do poznania bojaźni Pańskiej. To postępowanie rodziców względem dzieci kształtuje ich pierwszy obraz kim jest Bóg.
Czy dzieci będą miały w domu obraz Boga, który jest nastawiony na natychmiastowe zaspokajanie ich potrzeb, na to, że wystarczy „że one tylko istnieją”, a  rodzice żyją by spełniać ich zachcianki, to zależy od rodziców. Dzieci świetnie „wyczują” czy wychowując je robimy to w oparciu o własne koncepcje, czy  najpierw przyjmując sami wychowanie od Ducha Pańskiego przekazujemy mądrość Bożą w mocy Ducha Świętego.
Pamiętajmy na przykład Ezawa, on stał się dziedzicem błogosławieństwa materialnego, a nie duchowego. Tak też może być z naszymi dziećmi, jeżeli z domu wyniosą fałszywą pobożność, obłudę, materializm, umiłowanie tego świata, a potem nam powiedzą „Kimże jest Wszechmocny, żebyśmy mu mieli służyć? I cóż nam z tego, że będziemy się modlić do niego?”.

29 grudnia 2012

Mar. 1:14-15 A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii. (BW)

Mar. 1:14-15 Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangieliję królestwa Bożego, A mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii. (BG)

Te Słowa zapisane w Ewangelii Marka to poselstwo przebudzenia, które zapoczątkował Jan Chrzciciel, a które kontynuował Jezus Chrystus.

Upamiętanie czy przebudzenie.

Dzisiaj wielu świadomie wierzących chrześcijan oczekuje przebudzenia w ich krajach czy zborach.  Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym ?

Czy przebudzenia można oczekiwać jako Bożą odpowiedź na grzech, niewiarę, czy zeświecczenie (w kościołach, narodach czy w indywidualnym życiu wierzących ?

Nastąpiło niezwykle groźne pomieszanie pojęć i w związku z tym oczekiwanie na coś co nigdy nie będzie miało miejsca.  Jak Duch Boży może używać tych, którzy czytając Biblię i wyznając zbawienie w Jezusie Chrystusie idą własną drogą zatwardzając kark na prowadzenie Ducha Świętego. Tym osobom, kościołom czy narodom nie potrzebne jest przebudzenie, ale upamiętanie i wiara w ewangelię. Przebudzenie odnosi się do tych, którzy są dzisiaj oddaleni od życia Bożego i dotąd drogi prawdy nie poznali. Ci ludzie, narody trzymani są jako jeńcy mocarza diabelskiego i to oni będą wyzwalani mocą Jezusa Chrystusa.  Słysząc poselstwo Ewangelii będą mogli pójść nową drogą życia w wierze w Syna Bożego. W Dziejach Apostolskich znajdujemy takich ludzi jak strażnik więzienia w Filippi. To przykład osoby do której Duch Święty pośle swoje namaszczone sługi, aby wskazać na krzyż Jezusa Chrystusa. Strażnik pyta się Pawła i Sylasa: Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony? To jest pytanie ludzi, którzy dotąd nie poznali mocy wieku przyszłego i nie skosztowali Bożych obietnic. To będzie wołanie ludzi konfrontowanych z obecnością Bożą, której dotąd nigdy nie znali, po to by przez upamiętanie mogli wejść do realności Królestwa Bożego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>